Оценки

Нашият екип от оценители е специализиран във всички области на оценяването –

недвижими имоти, земеделски земи, машини и оборудване и оценки на цял бизнес.

Прилага се цялостна процедура за контрол на качеството на оценките.

Ние изготвяме оценки за корпорации, институционални инвеститори и кредитори,

по отношение техните дългови и капиталови инвестиционни решения, обезпечени заеми, както и за управленски и счетоводни цели, следвайки международните

правила и стандарти на оценки.

Нашите оценки са изготвени съгласно IVS, TEGOVA и IRFS 13 стандарти.

Нашият екип е съставен от професионалисти, членове на Камарата на независимите оценители в България и на Камара на Професионалните Оценители.

нашите оценителски и консултантски услуги включват:

  • Оценки на единични и портфолио от имоти;
  • Бизнес оценки;
  • Становища;
  • Одити на оценки;
  • Предпроектни проучвания;
  • Проучване на пазара и иконометрични прогнози;
  • Финансов анализ и моделиране;
  • Консултации за развиване на стратегически партньорства;
  • Преструктуриране на дълг;
  • Инвестиционни и корпоративно-финансови консултантски услуги;

На българския пазар ние имаме опит и работим в тясно сътрудничество в изготвянето на оценки на недвижимо имущество и други  активи за по-голямата част от банките, включително ОББ / NBG, Алфа банк, Пощенска банка / И Еф Джи, Креди Агрикол,  Банка Уникредит Булбанк, и др.